[Term-3] Samacheer Kalvi 7th Tamil Guide Chapter 2.5 Ani Ilakkanam Book Back Solution

இயல் இரண்டு – அணி இலக்கணம்

Hello students! Welcome to our comprehensive guide for Samacheer Kalvi 7th Tamil Chapter 2.5 ‘Ani Ilakkanam’ Here, you’ll find solutions to all the questions from the 7th Standard Tamil Book Term 3 Lesson 2.5 அணி இலக்கணம்

We have provided answers to one mark to big mark questions and included additional ones for competitive exam preparation. You can also download the 7th Tamil Chapter 2.5 Ani Ilakkanam Questions and Answers, Summary, Notes, and the Samacheer Kalvi 7th Tamil Guide PDF.

அணி இலக்கணம் வினா விடைகள்

On this page, you will find the question answers for the Lesson ‘Ani Ilakkanam’ which is the first subject of class 7 Tamil. Additionally, you can also access additional questions related to the Ani Ilakkanam subject.

Next Lesson: உண்மை ஒளி

மதிப்பீடு

குறு வினா

1. உருவக அணியை விளக்குக.

உவமை வேறு, உவமிக்கப்படும் பொருள் வேறு என்றில்லாமல் இரண்டும் ஒன்றே என்பது தோன்றும்படி கூறுவது உருவக அணியாகும்

சான்று

“வையம் தகழியாக வார்கடல் நெய்யாக”

பூமி அகல் விளக்காவும், கடல் நெய்யாகவும் உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் உருவக அணி ஆயிற்று

2. உருவக அணிக்கும் ஏகதேச உருவக அணிக்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது?

உருவக அணி 

இரு பொருள்களுக்கு உருவகப் படுத்துதல்

ஏகதேச உருவக அணி

இரு பொருள்களுள் ஒன்றை உருவகப்படுத்தி மற்றொன்றை உருவகப் படுத்தாமல் வருவது

மொழியை  ஆள்வோம்!

சரியான வினாச்சொல்லை இட்டு நிரப்புக.

1. நெல்லையப்பர் கோவில் ……………. உள்ளது?

விடை : எங்கு

2. ……………….. ஆழ்வார்கள் மூன்று பேர்?

விடை : முதல்

3. ……………….. சொற்களைப் பேச வேண்டும்?

விடை : எப்படிப்பட்ட

4. அறநெறிச்சாரம் பாடலை எழுதியவர் ………………..?

விடை : யார்

5. அறநெறிச்சாரம் என்பதன் பொருள் …………………..?

விடை : யாது

பின்வரும் தொடரைப் படித்து வினாக்கள் எழுதுக.

பூங்கொடி தன் தோழியுடன் திங்கட்கிழமை காலையில் பேருந்தில் ஏறிப் பள்ளிக்குச் சென்றாள்.

 1. பூங்கொடி பள்ளிக்கு எப்படிச் சென்றாள்?
 2. பூங்கொடி யாருடன் பள்ளிக்கு சென்றாள்?
 3. பூங்கொடி எப்பொழுது பள்ளிக்கு சென்றாள்?
 4. பூங்கொடி தோழியுடன் எங்கு சென்றாள்?

தலைப்புச் செய்திகளை முழு சொற்றொடர்களாக எழுதுக

1. தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடக்கம் – வானிலை மையம் அறிவிப்பு.

விடை: தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கி உள்ளது என்று வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

2. சாலையில் கிடந்த பணத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த மாணவன் – மாவட்ட ஆட்சியர் பாராட்டு

விடை: தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கி உள்ளது என்று வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

3. தமுக்கம் மைதானத்தில் புத்தகக் கண்காட்சி தொடக்கம் – மக்கள் ஆர்வத்துடன் வருகை

விடை: தமுக்கம் மைதானத்தில் புத்தகக் கண்காட்சி தொடக்கியதை அடுத்து, அதைக் காண மக்கள் ஆர்வத்துடன் வருகை தந்தனர்

4. தேசிய அளவிலான கைப்பந்துப் போட்டி – தமிழக அணி வெற்றி

விடை: தேசிய அளவிலான கைப்பந்துப் போட்டியில் தமிழக அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது

5. மாவட்ட அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சி – ஏழாம் வகுப்பு மாணவி முதலிடம்

விடை: மாவட்ட அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சியில் ஏழாம் வகுப்பு மாணவி முதலிடம் பெற்றுள்ளார்.

6. மாநில அளவிலான பேச்சுப்போட்டி- சென்னையில் இன்று தொடக்கம்

விடை:- மாநில அளவிலான பேச்சுப்போட்டியானது சென்னையில் இன்று தொடங்க உள்ளது

மொழியோடு  விளையாடு

கீழ்க்காணும் படங்கள் சார்ந்த சொற்களை எழுதுக.

Samacheer Kalvi 7th Tamil Guide Ani Ilakkanam Book Back Solution Sorkalai Eluthuga a Samacheer Kalvi 7th Tamil Guide Ani Ilakkanam Book Back Solution Sorkalai Eluthuga b
 • கரும்பலகை
 • வகுப்பறை
 • பாடப்புத்தகம்
 • மாணவர்கள்
 • மாணவிகள்
 • ஆசிரியர்
 • மரம்
 • நடைபாதை
 • ஊஞ்சல்
 • சருக்கு மரம்
 • செடிகள்

கீழ்க்காணும் சொற்களைப் பெயர்ச்சொல்லாகவும் வினைச்சொல்லாகவும் பயன்படுத்தித் தொடர்கள் உருவாக்குக

(விதை, கட்டு, படி, நிலவு, நாடு, ஆடு)

1. விதை

விதைநெல் வாங்கினான்
சோளம் விதைத்தான்.

2. கட்டு

கட்டுச்சோறு உண்டான்.
வீடு கட்டினான்

3. படி

படிகட்டில் அமர்ந்தான்
நூலைப் படித்தான்

4. நிலவு

நிலவைப் பார்த்தான்
கடும் வெப்பம் நிலவுகிறது

5. நாடு

நாட்டை நேசி
நூலகத்தை நாடினான்

6. ஆடு

ஆடு புல்லை தின்னும்
நாட்டியம் ஆடினாள்

நிற்க அதற்குத் தக

கலைச்சொல் அறிவோம்.

 • குறிக்கோள் – Objective
 • செல்வம் – Wealth
 • ஒப்புரவுநெறி – Reciprocity
 • அயலவர் – Neighbour
 • பொதுவுடைமை – Communism
 • வறுமை – Poverty
 • கடமை – Responsiblity
 • லட்சியம் – Ambition
 • நற்பண்பு – Courtesy

பின்வரும் பகுதியில் “அணி இலக்கணம்” பாடத்தில் இருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் கூடுதல் வினாக்களை தொகுத்து கொடுத்துள்ளோம். இந்த வினாக்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டும் அல்லாமல் போட்டி தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TRB) படிப்பவர்களுக்கும் பயன்படும்.

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. _____________ என்னும் விளக்கைக் கொண்டு அறியாமையை நீக்க வேண்டும்.

 1. அன்பை
 2. அறிவு
 3. உண்மை
 4. தெளிவு

விடை : அறிவு

2. ஒரு பொருளை விளக்க மற்றொரு பொருளை உவமையாகக் கூறுவது _____________ அணி ஆகும்.

 1. உவமை
 2. உருவக
 3. ஏகதேச உருவக
 4. எடுத்துக்காட்டு உவமை

விடை : உவமை

3. வையகம் தகழியாக வார்கடல் நெய்யாக எனத் தொடங்கும் பாடலில் இடம் பெறும் அணி _____________

 1. உவமை அணி
 2. ஏகதேச உருவக அணி
 3. உருவக அணி
 4. எடுத்துக்காட்டு உவமை அணி

விடை : உருவக அணி

4. இருபொருள்களுள் ஒன்றை உருவகப்படுத்தி மற்றொன்றை உருவகப்படுத்தாமல் வருவது _____________ அணி ஆகும்.

 1. உவமை அணி
 2. உருவக அணி
 3. எடுத்துக்காட்டு உவமை அணி
 4. ஏகதேச உருவக அணி

விடை : ஏகதேச உருவக அணி

குறு வினா

1. உவமை சான்று தருக

தேன் போன்ற தமிழ்

2. உருவகம் சான்று தருக

தமிழ்த்தேன்

3. ஏகதேச உருவக அணி என்றால் என்ன? சான்று தருக.

இரு பொருள்களில் ஒன்றை மட்டும் உருவகப்படுத்தி, மற்றொன்றை உருவகப்படுத்தாமல் விடுவது ஏகதேச உருவக அணி ஆகும்.

சான்று

பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல

விளக்கம்

வள்ளுவர் மக்களின் செயல்களைப் பொன்னின் தரத்தை அறிய உதவும் உரைகல்லாக உருவகம் செய்துவிட்டு, மக்களது உயர்வையும் தாழ்வையும் பொன்னாக உருவகம் செய்யவில்லை. எனவே இக்குறளில் இடம்பெற்றிருப்பது ஏகதேச உருவக அணியாகும்.

Leave a Comment